TEAMBUILDING CỦA TEAM DEV GNT VN: ĐỘC VÀ CHẤT

INTERNSHIP FAREWELL PARTY