WORKSHOP: KẾT NỐI VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2D & 3D ARTIST

QC VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ

KHAI XUÂN TÂN SỬU – ĐÓN LỘC CÙNG GNT

KÝ KẾT MOU: GNT VN và Khoa CNTT&TT – Đại học Cần Thơ